Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Coachcompetenties en Ethiek (CCE)

Coachcompetenties en Intimiteit (CCI)

Coachcompetenties (volgens het voormalig Nederlandse Coaching College) in het algemeen brengen de professionaliteit van coaches onder woorden. Dit competentiemodel onderscheidt zeven kerncompetenties die ieder betrekking hebben op de coach zelf, de cliënt en de omgeving. Het is vanzelfsprekend dat geen enkele kerncompetentie of deelcompetentie daarvan op zichzelf staat, maar dat alle competenties met elkaar verbonden zijn. Door deze indeling heeft de coach echter een mogelijkheid om per kerncompetentie te zien waarop hij zich nog verder kan ontwikkelen en/of supervisie nodig heeft.

De toevoegingen Ethiek (E) en Intimiteit (I) dienen als leidraad voor het functioneren van coaches in het specifieke beroep van intimiteitscoach en surrogaatpartner en worden gehanteerd bij certificatie/registratie.

De CCE biedt NOVIS-coaches ruim voldoende en solide uitgangspunten, basis en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun lichaamsgerichte beroep terecht komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken.

De CCI is met name bedoeld voor intimiteitscoaches en surrogaatpartners waar verdergaande consequenties van hun coaching speelt. Zij blijven altijd bewust en nauwlettend toezien op het allerbeste resultaat voor de cliënt; zij scholen zich bij indien nodig.

Daarbij zijn belangrijke eigenschappen van NOVIS-coaches: attitude, persoonlijke instelling, levenservaring + eigen seksuele ontwikkeling, integriteit, hygiëne, kennis van diverse coachingsvormen en effecten, collegialiteit en voorbeeldfunctie. Zie verder bij Kwaliteit.

Iedere NOVIS-coach heeft verklaard zich te houden aan de combinatie CCE, CCI, Coachingsdriehoek en Gezondheidscode.

De coach wordt voor de leesbaarheid afwisselend hij en zij genoemd.

1. Heeft een hoog zelfbewustzijn
De belangrijkste competentie van de coach is dat hij een hoog ontwikkeld bewustzijn heeft en dat blijft ontwikkelen. Wanneer wij het bewustzijn omschrijven als het vermogen te beseffen 'wat is' en 'wat gaande is' dan komt dat bij coaches ondermeer tot uiting in het vermogen om los van conditionering te kijken naar situaties en ideeën en in het vermogen grenzen aan te geven in wat mogelijk en onmogelijk is. Een coach weet waartoe een mens wel en niet in staat is, inclusief zijzelf, en is in staat de (eigen) grenzen van dat kunnen aan te geven. Wanneer wij het bewustzijn beknopt beschrijven als het vermogen tot 'reflectie en bezinning', dan is een coach zeker iemand die zelfreflecterend en zelfregulerend in het leven staat. In de trias coach, cliënt, omgeving komen de competenties op het gebied van het bewustzijn vooral tot uitdrukking in de trefwoorden:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
PresentAandachtigRealistisch
ZelfreflectiefOnbevangenObjectief
Zelfregulerend/AutonoomOnbevooroordeeldHolistisch
 

2. Is in staat snel een vertrouwensrelatie op te bouwen
Een coach is iemand die gemakkelijk zowel met individuen als met groepen omgaat. In deze competentie speelt het vermogen om vertrouwen te wekken en dit vervolgens waar te maken en te behouden met de cliënt. In die relatie laat zij zien dat zij voor de volle 100% voor de cliënt gaat, en dat zij een (surrogaat)partner, een 'maatje' of in sommige situaties zelfs een (surrogaat)ouderfiguur voor de cliënt kan en wil zijn. De vaardigheid om een vertrouwens-relatie op te bouwen komt tot uitdrukking in de trefwoorden:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
SympathiekAccepterendOpen
ToegankelijkVertrouwelijkGeïnteresseerd
SensibelHartelijkAttent
 

3. Communiceert helder en to the point
Een coach beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen, zowel verbaal als non-verbaal. Zij richt zich als communicator op 'de waarheid'. Dat wil zeggen dat zij als ontvanger van boodschappen vooral zoekt naar de kern, naar waar het werkelijk om gaat en wat de ander werkelijk tot uitdrukking wil brengen. En als zender staat zij in voor de betrouwbaarheid van haar boodschappen, omdat zij in houding, woorden en gebaren uitdrukking wil geven aan 'wat waar is', ongeacht de gevoelens die hierbij los kunnen komen. Zij is in staat haar bevindingen in heldere termen weer te geven en is niet bang om door wat zij zegt onaardig gevonden te worden. De competenties op het gebied van communicatie komen voornamelijk tot uitdrukking in de trefwoorden:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
LuisterendReflecterendDistinctief
BedachtzaamTo the pointParticiperend
HelderSimultaanConstructief
 

4. Heeft een objectief inlevingsvermogen
Een coach heeft goed contact met haar eigen gevoelsleven en kan zich op basis daarvan uitstekend inleven in het gevoel en de leefwereld van de cliënt. Zij hecht waarde aan en toont begrip voor andermans ervaringen, emoties en dromen. Daarbij weet zij wel afstand te bewaren en respecteert zij de privacy van de cliënt. Empathie is belangrijk, en empathisch kunnen reageren is voor een coach een noodzakelijke eigenschap. Dit alles komt met name tot uitdrukking door de trefwoorden:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
AuthentiekEmpathischGevoel voor humor
EvenwichtigWarmRelativerend
HarmonischBetrokkenNuchter
 

5. Hanteert hoge normen en waarden
De coach is iemand die, met name op ethisch vlak, hoge normen en waarden hanteert. Zij is niet alleen eerlijk en oprecht, maar toont respect voor de cliënt, ongeacht diens verschijning, afkomst, opleiding en bewustzijnsniveau. Zij zoekt en spreekt de waarheid en toont geen angst, woede of weerstand bij het horen van andermans waarheid. Een hoog normen- en waardenstelsel komt vooral tot uitdrukking in de trefwoorden:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
IntegerRespectvolBetrouwbaar
EerlijkGelijkwaardigBeschaafd
OprechtVoorbeeldigAanspreekbaar op
 

6. Is gedisciplineerd en proactief (proactiviteit = vooruitstrevend handelen)
Coaching brengt een bewust aangestuurd transformatieproces op gang. De activiteiten die daarbij een rol spelen, brengen veranderingen teweeg op allerlei gebieden, ook persoonlijke. Dat kan pijnlijk zijn. Veel mensen hebben mede daardoor angst om het vertrouwde los te laten. Een coach toont daarom behalve begrip voor angst en aarzeling, ook consistentie en discipline in het streven naar het doel: persoonlijke groei van de cliënt. Weerstand tegen transformatie zal de coach herkennen en trachten te doorbreken. Hierin toont zij uithoudingsvermogen en erkent zij ook de grenzen van het toelaatbare. De competentie discipline en proactiviteit komt tot uitdrukking in de trefwoorden:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
ConsistentDoelmatigVerantwoordelijk
CongruentDoorzettendDoortastend
GedisciplineerdDirectief / SturendAnticiperend
 

7. Is een inspirerend rolmodel
Een coach kan een ander uitsluitend inspireren in datgene waartoe zij zelf ook bereid is. Zodra een coach een ander motiveert om bijvoorbeeld 'open en eerlijk' te zijn, zonder dat zij dat zelf ook is, slaat zij de plank volledig mis. Een coach biedt een cliënt een rolmodel aan. Zij inspireert door de overtuiging dat het leven vol met mogelijkheden en aantrekkelijke uitdagingen is. Een coach zal een cliënt altijd inspireren om vanuit zijn innerlijke drijfveren tot actie over te gaan in plaats van een cliënt onder druk te zetten. Een coach helpt een cliënt de beperkingen en blokkades weg te nemen om zo zijn doelen te bereiken. De vaardigheid een cliënt te inspireren komt vooral tot uiting in:

Richting haarzelfRichting cliëntRichting omgeving
BezieldRolmodelVisionair
SpiritueelToegewijdPositief
CreatiefStimulerendOrigineel
 

NOVIS-coaches hebben tevens kennisgenomen van de door de NOBCO (www.nobco.nl) opgestelde Ethische codes.