Home
Contact
 
Doel
Gezonde seksualiteit
Coaches
Surrogaatpartnertherapie
 
Coachingsthema's
Probleemgebieden
Voor de cliënt
Voor de verwijzer
Kwaliteit
Klachten
 
Geregistreerde coaches
Registratie
 
Coachingsdriehoek
Coachcompetenties
Gezondheidscode
 
English Summary
Weblinks
Disclaimer
Sitemap
FAQs
 
Latest update:
01-10-2021

Copyright © 2009-2021
by Stichting NOVIS

 
Voor de ontwikkeling
van gezonde seksualiteit
Welkom bij Stichting Novis

Nederlandse Orde Van Intimiteitscoaches
& Surrogaatpartners

Klachten over de coach gedurende/na een traject
Eventuele klachten over hulpverlening door een NOVIS-coach worden bij de betrokken coach ingediend, direct of uiterlijk binnen 2 maanden na het voorval. De coach is persoonlijk verantwoordelijk en dient de klacht zelf op te lossen.

Indien oplossingen niet mogelijk blijken te zijn, kan een klacht bij het NOVIS-bestuur worden ingediend. Als advies kan mediation worden voorgesteld en daarna eventueel raadpleging van een onafhankelijk specialist. Kosten die hieraan verbonden zijn, worden gedragen door de cliënt. Bij een gegronde klacht zal een vorm van compensatie door de coach aan de cliënt worden voorgelegd.

De coach is terzake bevindingen van het NOVIS-bestuur niet gebonden aan eventuele adviezen.

Bij schending van de praktijkcodes zal de coach berispt worden en bij herhaling direct uit het register geschrapt worden.

Klachten over de cliënt gedurende een traject
Eventuele klachten over het gedrag van de cliënt worden eveneens door de betrokken coach zelf opgelost en opgenomen met de trajectcoach en eventueel aanwezige externe verwijzer. Blijft de klacht bestaan, dan kan deze cliënt vervolgens bij geen enkele NOVIS-coach meer in behandeling komen. Schades aan eigendommen van de coach worden in rekening gebracht.

De coach heeft het recht het begeleiden van een cliënt te stoppen, uiteraard met opgaaf van redenen; hierop kan niet gereclameerd worden.

 

Het Nederlands Recht is van toepassing.